رفتن به محتوای اصلی
09123373144

وبسایت شرکت مهندسی آریو سازه گیل

مقایسه سیستم قاب های فولادی سبک LSFبا سیستم سنتی

مقایسه سیستم قاب های فولادی سبک LSFبا سیستم سنتی

مقایسه سیستم قاب های فولادی سبک LSFبا سیستم سنتی

مشخصات فنی، مزایا، کاربرد ها و مقایسه سیستم ساختمانی قاب سبک فولادی (ال اس اف) LSF

 

این نوع ساختمانها به دلیل سبکی و اتصالات متعدد و نزدیکی اجزا به هم در مقابل زلزله مقاوم بوده و با توجه به ساخت کلیه قطعات در کارخانه کنترل اجرا و کنترل کیفیت ضمن اجرا به سادگی انجام می شود.

بدلیلکاهشمنابع،افزایشقیمتانرژیوافزایشتقاضایجهانی،قیمتمصالحبهصورتاجتنابناپذیریروبهافزایشبوده،لذاتمایلبهاستفادهازسیستمLSF در راستای صرفه جویی در مصالح، فراگیر می باشد.

در ایران اولین آیین نامه بومی این سیستم تحت عنوان نشریه ۶۰۸ – ض توسط مرکز تحقیقات راه و شهر سازی و نشریات ۶۱۲ و ۶۱۳ توسط معاونت راهبردی ریاست جمهوری به چاپ رسیده است.

مشخصات فنی و کاربردها:

طرح و اجرای ساختمان با روش قابهای سبک فولادی LSF بر اساس استاندارد AISI (انستیتو آهن و فولاد آمریکا) انجام می گیرد و مقاطع به صورت سرد فرم داده می شوند. سرعت ساخت این نوع سازه ها با یک برنامه ریزی حساب شده، بسیار بالا میباشد. ورقهای نورد سرد بوسیله گالوانیزه نمودن در مقابل زنگ زدگی و خوردگی محافظت می شوند. اتصالات این  سیستمبوسیلهپیچخودکارویاجوشقابلاجرامیباشد. عملیاتپی سازی بسیار ساده تر و کم حجم تر از پی سازی ساختمانهای سنتی می باشد. در مناطق با لرزه خیزی بالا استفاده از این روش به دلیل کاهش چشمگیر بار مرده ساختمان از اهمیت بسزایی برخوردار است و تخریب ساختمان خصوصاً ریزش ناگهانی عملاً اتفاق نمی افتد.

 

ضخامت سازه باربر ۶/۴ – ۸۵/۰
ضخامت سازه غیر باربر ۸۵/۰ – ۴/۰
جنس ورق گالوانیزه پوشش ۱۸۰ میکرون به بالا
اتصالات پیچ خودکار – جوش
شکل مقاطع U و C و Z و مقاطع ترکیبی

 

مزایای سیستم  LSF:

  1. قابلیت ساخت به صورت کارخانه ای و برآورده نمودن استانداردهای مقاوم سازی
  2. کاهش مصرف انرژی در مراحل ساخت و بهره برداری
  3. ایمنی در محل کارگاه، سهولت در ساخت و عدم نیاز به تجهیزات خاص
  4. سهولت در اجرای سیستم های تأسیساتی و افزایش عمر مفید تاسیسات
  5. فعالیت های موازی و بدون وقفه در بخش های دیگر ساختمان حین اجرا
  6. قابلیت بازیافت و بکارگیری مجدد مصالح
  7. کاهش هزینه نیروی انسانی
  8. کاهش مدت زمان اجرا و سرعت بالای بازگشت سرمایه
  9. انعطاف پذیری در طرح معماری
  10. سازگاری با محیط زیست

 

جدول مقایسه سیستم LSF با سیستم های سنتی ساخت و ساز

                                                        نوعدیوار

ویژگی

دیوار با آجر فشاری دیوار با سیستم LSF
سرعت اجرای دیوار بر حسب متر مربع در روز توسط یک اکیپ اجرایی ۱۰ ۹۰
سرعت اجرای پوشش دیوار بر حسب متر مربع در روز توسط یک اکیپ ۱۵ ۸۰
مقایسه وزن دیوارها بر حسب کیلوگرم بر متر مربع ۴۲۰ ۳۰
مقایسه وزن ملات مصرفی در دیوار بر حسب کیلوگرم بر متر مربع ۱۳۰ ۰
ضریب هدایت حرارتی W/MK ۷۷/۲ ۴/۰
قابلیت عایق صوتی db ۳۵ ۵۵
میزان آلایندگی در مراحل تولید واجرا زیاد قابل چشم پوشی
پرت مصالح زیاد قابل چشم پوشی
برگشت به بالا